Tradename
Appearance
Packing
Hương tự nhiên NATCO
Lỏng
25kg/drum
Hương che mùi ODOURCO
Lỏng
25kg/drum
Hạt lưu hương TIMECO
Lỏng
25kg/drum