Địa chỉ 111A Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại (8428) 38208121
Fax (8428) 3511 6136
Website www.vdchem.com
Email info@vdchem.com
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.